Yukon Amateur Radio Association

YARA Members 2017-18

If your name is not on this list and it should be, or if it is on the list and it should not be, you can log in on the YARA members page and edit your profile.

YARA Members web page

2021-01-25

Number First Last Callsign
1AdamEastonVY1AE
2AllenWoottonVY1KX
3BobThornettVY1BT
4BobMelansonVY1MB
5BrendaMadsonVY1JL
6BrianEatonYV1TIM
7CamKosVY1CGK
8CatherineZieglerVY1CSZ
9CathyMcFadyenVA3YXY
10CharlieGaleVY1CC
11ColinGrahamVY1WTF
12DavidMcWhinnieVY1DM
13DavidGillisVY1NS/VY1
14DavidMusselwhiteVY1XY
15DeanThomasVY1CQ
16DonInverarityVY1DI
17DougWattsVY1DW
18ElizabethHargreavesVY1EH
19GeoffGrantVY1BG
20GeorgeReptowskiVY1GHR
21GeorgeKokuryoVY1GK
22GeorgePrivettVY1GP
23HughHendersonVY1HH
24IanMacDonaldVY1IRM
25JamesClearyVY1JC
26JeffStanhopeVA7JPS
27JohnBrooksVY1JY
28KellyJohnstonVY1CR
29LauraWilliamsonVY1LW
30LoisGillisVY1LG
31LouisRoyVY1LPR
32MalcolmFarrell VY1FC
33MarkBowersVY1MK
34MartinEckervogtYV1YT
35Maurice (Moe)GoguenVY1MG
36MichaelThesselVY1MT
37MurrayAdamsVY1MA
38OliverHalickmanVY1OH
39PamBuckwayVY1PJB
40PaulBrisleyVY1PB
41PaulGetsonVY1PG
42RayFugardYV1RF
43RichardWelshVY1WUD
44RonMcFadyenVE3YXY
45RonTullVY1RT
46SandiThornettAssociate
47ScottSheppardVY1CO
48ScottWilliamsonVY1SW
49ShannonMoffattVY1SM
50SylviaMusselwhiteVY1SR
51TerryMaherVY1AK
52TerryHauffVY1MAP
53TraceyMaherYV1TM
54TysonSchmidtYV1SLZ
55VernMarshallVY1VM
56YuuriDaikuYV1YU